اهداف اساسی

اهداف اساسی :

نقش آفرینی دربهره گیری ازتوانمندیهای مادی ومعنوی خیرین وکمک به مدیریت بهره ورمنابع مردمی در عرصه سلامت جوامع انسانی.

توجه متعهدانه به ارزشها (رازداری,صداقت,تقویت اعتمادعمومی ورضایت ذینفعان)

توجه متعهدانه وعلمی به معیرهای سلامت جامعه باتوجه به نیات اهداکنندگان منافع

اهمیت دادن به منابع معنوی وخداپسندانه بانیان خیر

وتلاش برای حداکثرسازی آن رشدوتوسعه ,پویایی وپایداری معقول در عرصه ارائه خدمات