چشم انداز ده ساله

 چشم انداز10ساله

این مرکزمجموعه ای است پیشرو,توسعه یافته,پویا,پایداروکاملا مردمی درهدایت اصولی وسازماندهی کمک ها ومشارکت های مردمی جت تامین نیازهای بهداشتی,درمانی وآموزش پزشکی با تعامل سازنده وموثر درروابط ملی(داخلی)وبین المللی(خاورمیانه)