اساسنامه

 اساسنامه مجمع خیرین سلامت

مقدمه

دين مقدس اسلام بعنوان مكتبي اجتماعي و انسان‌ساز اصل مشاركت و مسئوليت همگاني در پيشبرد اهداف اجتماعي را مبناي حركت جامعه بسوي تعالي شناخته است و باورهاي ديني و غيرت ملي مردم ايران در تاريخ افتخارآفرين اين سرزمين نيز همواره تكيه گاه و پشتيبان ستمديدگان ومحرومان باتوجه به رعايت اصول اخلاقي و انساني بوده است.

امروزه كليه كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه آنچنان به اهميت بهداشت و سلامت واقفند كه جامعترين كمكهاي آنان در قالب مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري در جهان سوم در زمره ارجح‌ترين تبليغات و فرآيندهاي آنان قرار مي‌گيرد.

كشور اسلامي ايران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدي (ص) اهم وظايف دستگاههاي كشوري را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعاليم قرآني و ديني در زمينه بهداشت و سلامت پيشاهنگ علوم و فنون پيشگيري و علم پزشكي اجتماعي در محدوده خاورميانه مي‌باشد.

در همين راستا و نظر به لزوم تامين اجتماعي و بهداشت براي همه مردم ايران (اصل بيست و نهم قانون اساسي) و تامين نيازهاي اساسي از جمله بهداشت و درمان براي همه (اصل چهل و سوم قانون اساسي) و در راستاي تحقق جامعه ايراني برخوردار از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبياي گرامي و ائمه اطهار(ع) و بهره&z