اساسنامه

 اساسنامه مجمع خیرین سلامت

مقدمه

دين مقدس اسلام بعنوان مكتبي اجتماعي و انسان‌ساز اصل مشاركت و مسئوليت همگاني در پيشبرد اهداف اجتماعي را مبناي حركت جامعه بسوي تعالي شناخته است و باورهاي ديني و غيرت ملي مردم ايران در تاريخ افتخارآفرين اين سرزمين نيز همواره تكيه گاه و پشتيبان ستمديدگان ومحرومان باتوجه به رعايت اصول اخلاقي و انساني بوده است.

امروزه كليه كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه آنچنان به اهميت بهداشت و سلامت واقفند كه جامعترين كمكهاي آنان در قالب مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري در جهان سوم در زمره ارجح‌ترين تبليغات و فرآيندهاي آنان قرار مي‌گيرد.

كشور اسلامي ايران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدي (ص) اهم وظايف دستگاههاي كشوري را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعاليم قرآني و ديني در زمينه بهداشت و سلامت پيشاهنگ علوم و فنون پيشگيري و علم پزشكي اجتماعي در محدوده خاورميانه مي‌باشد.

در همين راستا و نظر به لزوم تامين اجتماعي و بهداشت براي همه مردم ايران (اصل بيست و نهم قانون اساسي) و تامين نيازهاي اساسي از جمله بهداشت و درمان براي همه (اصل چهل و سوم قانون اساسي) و در راستاي تحقق جامعه ايراني برخوردار از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبياي گرامي و ائمه اطهار(ع) و بهره‌گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك‌انديشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جامعه و گسترش كمي و كيفي فرهنگ خيريه سلامت و فرهنگ‌سازي براي مشاركت گسترده مردم در تامين نيازهاي بهداشتي و درمان و آموزش پزشكي با عنايت به اولويت‌ها و نيازهاي بهداشتي و درماني كشور و براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي به منظور هدايت اصولي و ساماندهي كمكها و مشاركت‌هاي مردمي و خيرين و ساير منابع مالي در دانشگاه هاي دولتي و تنظيم فعاليت موسسات خيريه سلامت كشور و رفع موانع موجود در تسهيل امر مشاركت خيرين در ارائه مشورت و كارشناسي لازم به ايشان و نيز در جهت جلب مشاركتهاي مردمي و جذب كمكهاي خيرين و واگذاري امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غيرانتفاعي و عام‌المنفعه در مسير اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و در راستاي تدابير انسان‌دوستانه مبني بر جلب مشاركتهاي همگاني در توسعه اجتماعي «مجمع خيرين سلامت كشور» تشكيل مي‌گردد.

 كليات و اهداف

ماده 1

«مجمع خيرين سلامت كشور به منظور فراهم آمدن امكان شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت كشور و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري صحيح از كمكها، مشاركتهاي مردمي و هدايت كمكها به اولويت‌هاي ملي در حوزه سلامت طبق اين اساسنامه تشكيل مي‌شود كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مجمع» ناميده مي‌شود.

 ماده 2

 كليه فعاليت‌هاي «مجمع» به استناد بند الف ماده 2 آيين نامه اصلاحي ثبت و تشكيلات و موسسات تجاري مصوب سال 1337 با اصلاحات بعدي، غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رعايت قوانين جمهوري اسلامي و دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.  

تبصره

«مجمع» داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و عام‌المنفعه است و منابع مالي آن عبارتند از: مشاركت‌هاي مردمي، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصيت و غيره، كمكهاي دولتي و ساير منابع مالي داخلي و خارج از كشور.  

ماده 3

 مركز اصلي «مجمع» در مركز (تهران) است و در صورت لزوم مي‌تواند در مركز استانها و در خارج كشور شعبه، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.  

تبصره

شعب استاني مجمع، تحت عنوان «مجمع خيرين سلامت استان» در قالب شخصيت حقوقي «مجمع» و مواد اين اساسنامه و با استقلال در امور مالي (درآمد و هزينه) از خط مشي و سياست‌هاي كلي تشكيلات مجمع مركز تبعيت مي‌كند.  

ماده 4

 شرايط عضويت در «مجمع» عبارتند از:

1-      خيرين (حقيقي يا حقوقي)

2-      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3-      التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي

4-      اشتهار حرفه‌اي

5-      عدم انجام فعاليتهاي حزبي و سياسي در قالب «مجمع»

6-      پذيرش اساسنامه «مجمع» براي فعاليت

 ماده 5

فعاليت «مجمع» از تاريخ تاسيس براي مدت «نامحدود» تشكيل مي‌گردد.

 ماده 6

 دارايي اوليه «مجمع» مبلغ ده ميليون ريال مي‌باشد كه توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار «مجمع» قرار گرفته است.

 ماده 7

اهداف «مجمع» عبارتند از:

1-      تلاش براي شناسايي و هدايت و جذب خيرين بخش سلامت در كشور.

2-      برنامه‌ ريزي بمنظور تبليغات و فرهنگ‌سازي  براي جذب خيرين و كمكهاي مردمي در جهت ارتقاء سلامت كشور.

3-      احداث، تكميل، ترميم، تجهيز و همياري در امر مراكز بهداشتي و درماني كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

4-      همياري در اداره، مددكاري و توسعه برنامه‌هاي مراكز آموزشي، درماني، تحقيقاتي و پژوهشي مورد تائيد.

5-      ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه سلامت.

6-   تلاش در جهت تامين منابع مالي از طريق: اخذ وام، كمكهاي دولتي و مردمي بويژه خيرين در داخل و خارج كشور و كمكهاي سازمان‌هاي بين‌المللي.

7-   ارائه پيشنهاد در جهت تصويب قوانين و مقررات لازم براي تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به موسسات بهداشتي و درماني دولتي و خيريه كشور بمنظور توسعه فعاليتهاي بهداشتي درماني و آموزشي و تحقيقاتي در سطح كشور.

8-      تلاش در جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و حمايت معنوي و قانوني از فعاليتهاي موسسات خيريه در بخش سلامت كشور.

9-   طراحي و پيگيري روش‌هاي تشويقي و تسهيلاتي در جهت كاهش هزينه‌هاي بالاسري اعم از ماليات، عوارض، انرژي و غيره براي موسسات خيريه بهداشتي درماني كشور.

10-   ايجاد و ساماندهي مجمع خيرين استانها و مراكز بهداشتي درماني آموزشي كشور.

 ماده 8

طرحها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده و بنحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد. پس از هماهنگي لازم با وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 ماده 9

موسسان و وابستگان مجمع خيرين سلامت طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران مجمع حق معامله با موسسه را ندارند.  

ماده 10

موسسان و هيات امناء و هيات مديره حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به مجمع را ندارند بطوريكه پس از انحلال، دارايي مجمع با نظرنمايندگان وزارت دارايي و سازمان اوقاف و امور خيريه و هيات امناء در اقرب با نيت بانيان مجمع به يكي از موسسات خيريه و عام‌المنفعه واگذار گردد.  

اركان

ماده 11

اركان مجمع عبارتند از:

1-      هيات موسس

2-      هيات امناء (مجمع عمومي)

3-      هيات مديره

4-      مديرعامل

5-      بازرسان

الف – هيات موسس

ماده 12

اعضاي هيات موسس 14 نفر بشرح ذيل مي‌باشد:

1-      جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي

2-      جناب آقاي دكتر محمدباقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم

3-      حجت‌الاسلام والمسلمين حاج آقا مصطفي مرسلي فرزند علي

4-      جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق

5-      جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف

6-      جناب آقاي سيدمحمد شيرزاي فرزند سيدرضا

7-      جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر

8-      جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم

9-      جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس

10-   جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال

11-   جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي

12-   جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي

13-   جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي

 ماده 13

 هيئت موسس پس از تصويب و معرفي هيات امناء (مجمع عمومي) ديگر مسئوليتي در مجمع نخواهند داشت.  

تبصره

 اعضاي هيات موسس مي‌تواند از اعضاي هيات امناء (مجمع عمومي) باشند.  

ب- هيات امناء (كه بمنزله مجمع عمومي خيرين سلامت كشور تلقي مي‌گردد)  

ماده 14

 هيات امناء (مجمع عمومي) با تركيب اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل انتخاب مي‌شوند كه با تصويب هيات امناء قابل افزايش است:

1-      جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني فرزند منوچهر

2-      جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي

3-      ححت‌الاسلام و المسليمن حاج آقاي مصطفي مرسلي فرزند علي

4-      جناب آقاي دكتر محمدباقر بهرامي فرزند علي داد

5-      جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف

6-      جناب آقاي دكترمحمد باقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم

7-      جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر

8-      سركار خانم دكتر فاطمه آليا فرزند اصغر

9-      جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم

10-   جناب آقاي عباس شاكري فرزند محمدعلي

11-   جناب آقاي سيدمجتبي قائم مقامي فرزند سيد ابوتراب

12-   جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس

13-   جناب آقاي دكتر حسن امين لو فرزند علي اكبر

14-   جناب آقاي محمدمهدي خورسند نيا فرزند حسين

15-   جناب آقاي سيدجلال دخانچي فرزند سيدعلي محمد

16-   جناب آقاي حسين يزداني فرزند محمد

17-   جناب آقاي ميرزازاده 

18-   جناب آقاي حسن ساده فرزند غلامحسين

19-   جناب آقاي دكتر مرتضي جابري فرزند اسماعيل

20-   جناب آقاي اسداله مرثقي فرزند محمد

21-   جناب آقاي حسين ملكشاهي فرزند ابوالقاسم

22-   جناب آقاي مهندس بيژن آذيش فرزند موسي

23-   جناب آقاي مجيد رمضاني فرزند ابوالقاسم

24-   جناب آقاي مهندس امير زاريان فرزند ترابعلي

25-   جناب آقاي عباس معصومي فرزند علي

26-   جناب آقاي هاشم سليمي آشتياني فرزند محمدعلي

27-   جناب آقاي محمدرضا تيماج چي فرزند ابوالقاسم

28-   جناب آقاي سيدمجتبي سجادي فرزند محمدباقر

29-   جناب آقاي سيدحسين زريباف فرزند سيدعلي

30-   جناب آقاي احمد هوشنگي فرزند عزيزاله

31-   جناب آقاي جمال جعفريان فرزند علي

32-   جناب آقاي دكتر صلاح‌الدين دلشاد فرزند بهاءالدين

33-   جناب آقاي سيدمحمد شيرازي فرزند سيدرضا

34-   جناب آقاي علي اصغر ساعتچي فرد فرزند حسين

35-   جناب آقاي حسن دهقان فرزند رجبعلي

36-   جناب آقاي دكتر بهمن نيكپور فرزند رحيم

37-   جناب آقاي داود بقايي فرزند حسين

38-   جناب آقاي مهندس مجيد شايسته

39-   جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق

40-   جناب آقاي غضنفر اصل ركن آبادي فرزند محمد

41-   سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي فرزند سيف اله

42-   جناب آقاي مهندس سيف اله رضايي فرزند حاجي آقا

43-   جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي

44-   جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال

45-   جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي

46-   جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي

47-   جناب آقاي سيدحسين دكمه چي فرزند سيدحسن

48-   جناب آقاي محمدرضا حافظي فرزند مصطفي

49-   جناب آقاي منصور حاجي آخونديان فرزند حسين

50-   جناب آقاي محمد طهام پور فرزند رضا

51-   جناب آقاي ابوالقاسم آقا حسين شيرازي فرزند احمد

52-   جناب آقاي مصطفي قلي خسروي فرزند محمدباقر

53-   جناب آقاي اسداله احمدي شهريور فرزند

54-   سركار خانم دكتر فاطمه رهبر

 

 

 

 نمودارتشكيلاتي مجمع خيرين سلامت كشور