دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

  • @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

رييس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .....

رييس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

 

 

باسلام و احترام

 

                        در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 مجلس شورای اسلامی به منظور جایگزینی صرفاً پرستاران شاغل در بخش­های بالینی که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می­نمایند دانشگاه مجاز است با بهره­مندی از آیین نامه استفاده از دانشجویان پرستاری بر بالین و یا مفاد این بخشنامه نسبت به جایگزینی نیروی پرستار مورد نیاز به صورت موقت و انعقاد  قرارداد پاره وقت ساعتی به استناد تبصره ماده 22 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی و با رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام لازم معمول دارد:

 

1        مشمولین انعقاد قرارداد ساعتی می­باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری و دارای گواهینامه پایان تعهدات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن باشند.

2        حداکثر میزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر یک از افراد حقیقی یکصد ساعت در ماه می­باشد.

3        انعقاد قرارداد با افرادی که در واحدهای دانشگاه به نوعی اشتغال دارند با تأیید مدیر پرستاری دانشگاه مجاز است.

4        انعقاد قرارداد ساعتي پاره وقت تابع آيين نامه اداري استخدامي دانشگاه ها بوده و از شمول قانون كار خارج است.

5        انعقاد قرارداد به مدت 89 روز تنظيم و در صورت نياز حداكثر براي همان مدت قابل تمديد خواهد بود (براي تمديد دوره­های بعدي اخذ نظريه گزينش الزامي است)

6        انعقاد قرارداد پاره وقت هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه ايجاد نخواهد كرد.

7        دانشگاه هيچ گونه تعهدي در مورد بيمه تأمين اجتماعي و بيمه حرفه­اي افراد طرف قرارداد نخواهد داشت.

8        حداقل و حداكثر نرخ ساعت كار در سالجاري با توجه به بازار كار، بخش­هاي مختلف بيمارستاني و محروميت منطقه به ترتيب 70000 ريال تا 85000 ريال تعيين مي گردد.

9        به افراد مشمول مفاد اين بخشنامه به جزء حق الزحمه تعيين شده هيچگونه وجهي اعم از كارانه،
اضافه كار،.... تعلق نخواهد گرفت. البته اين بند شامل كاركناني كه به نوعي رابطه استخدامي با دانشگاه دارند نخواهد شد.

10-البسه كار طبق دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي بيمارستان ذيربط تأمين مي­شود.

11     بكارگيري ساير رشته هاي شغلي به جز پرستار و همچنین در بخش هاي غیر باليني بيمارستاني ممنوع مي باشد.

12     به جايگزيني هر يك از پرستاران كه از مرخصي زايمان استفاده مي نمايند در ماه استفاده از 200 نفر ساعت مجاز مي باشد.

13     به كار گيري افراد بازنشسته ممنوع مي باشد.

14     رييس دانشگاه / دانشكده مسئوليت كنترل و نظارت حد نصاب جايگزين پرستاراني را كه از مرخصي استعلاجي زايمان استفاده مي­نمايند، به عهده خواهد داشت، ضمناً دستور فرماييد گزارش آماري مربوطه را برابر ضوابطي كه از سوي اداره كل منابع انساني وزارت متبوع اعلام خواهد شد، تهيه و ارسال نمايند.

 

 

 

 

رونوشت:

جناب آقاي ميرزا بيگي معاون محترم پرستاري جهت اطلاع

جناب آقاي دكتر امين لو مشاور محترم وزير و دبير مجامع، شوراها و هيات­هاي امنا مقتضي است موضوع خريد خدمت ساعتي پاره وقت پرستار با توجه به مطالب مندرج در اين بخشنامه و به استناد تبصره ماده 22 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی در دستور كار مشترك هيات امناء جاري دانشگاهها قرار گيرد.

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بسمه تعالي

این دستورالعمل باستناد تبصره ماده 22 آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی به منظور تامین جایگزین نیروی پرستار مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش موسسه که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نمایند به صورت پاره وقت ساعتی در 11 ماده و 9 تبصره تدوین و به تصویب هیات امناء رسید.

ماده 1 : موسسه مجاز است صرفا نسبت به تامین نیروی جایگزین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی ودرمانی و بیمارستانهای تحت پوشش در ایامی که از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نمایند برابر مفاد این دستورالعمل با افراد حقیقی قرارداد پاره وقت ساعتی منعقد نماید.

تبصره : استفاده از مفاد این دستور العمل برای سایر مشاغل و یا پرستاران شاغل در سایر واحدها به جزء مراکز آموزشی ودرمانی و بیمارستانها مجاز نمی باشد.

ماده 2 : انعقاد قرارداد با پرستاران واجد شرایط جویای کار و شاغلین در واحدهای تحت پوشش موسسه و یا شاغلین در سایر دستگاههای اجرائی به جایگزینی مشمولین ماده 1 بلامانع می باشد. .

تبصره 1 : انعقاد قرارداد با افراد شاغل در واحدهای تحت پوشش موسسه با تائید مدیر پرستاری موسسه و رعایت کلیه جوانب امر از قبیل انجام شیفت ها و اضافه کار موظف ماهیانه باستناد تبصره 1 ماده 87 آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی طبق برنامه معمول محل خدمت ، الزام به داشتن مهارتهای مورد نیاز جهت اشتغال در بخش های تخصصی وفوق تخصصی و سایر الزامات مورد توجه موسسه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 : انعقاد قرارداد با پرستاران شاغل در سایر دستگاههای اجرائی با رعایت الزامات مورد نیاز با تشخیص و تائید مدیر پرستاری موسسه بلامانع می باشد.

تبصره 3 : انعقاد قرارداد با پرستاران بازنشسته و بازخرید شده حسب قوانین مصوب مجاز نمی باشد.

ماده 3 : انعقاد قرارداد با پرستاران جویای کار منوط به حصول شرایط ذیل میباشد:

الف- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته پرستاری

ب دارا بودن گواهینامه پایان تعهدات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن

ج-  رعایت بندهای ب ، ج ، د، هـ ، ز ، ح ، ط ماده 34 آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی

د-  داشتن گواهینامه های آموزشی و مهارتی مورد لزوم متناسب با بخش های تخصصی که فرد مورد نظر مقرراست در آن بخش اشتغال داشته باشد.

تبصره : انتخاب پرستاران مورد نیاز از بین پرستاران متقاضی جویای کار با انجام مصاحبه تخصصی و نظارت مدیر پرستاری موسسه صورت پذیرد.

ماده 4 : حداکثر میزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر یک از افراد حقیقی یکصد ساعت در ماه میباشد.

ماده 5 : موسسه مجاز است به جایگزینی هر یک از پرستاران که از مرخصی زایمان استفاده می نمایند ماهیانه حداکثر معادل 200 ساعت با افراد حقیقی قرارداد منعقد نماید.

ماده 6 : موسسه مکلف است قرارداد پاره وقت ساعتی با افراد حقیقی را برای مدت 89 روز تنظیم و منعقد نماید و در صورت نیاز این مدت قابل تمدید خواهد بود بدیهی است برای تمدید قرارداد مازاد بر 89 روز اخذ نظریه هسته گزینش الزامی خواهد بود .

تبصره : فسخ قرارداد  با اعلام یک ماه قبل هریک از طرفین قرارداد امکان پذیر میباشد.

ماده 7 : انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی تابع آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهيات علمی میباشد و از شمول قانون کار خارج است .

ماده 8 : انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی هیچگونه تعهد استخدامی برای موسسه ایجاد نخواهد کرد.

ماده 9 : البسه کار افراد طرف قرارداد طبق دستورالعمل های ابلاغی از سوی بیمارستانهای محل اشتغال آنان تهیه و تامین خواهد شد.

تبصره : افراد طرف قرارداد ملزم هستند از البسه کار استاندارد محل اشتغال استفاده نمایند.

ماده 10 : حداقل و حداکثر نرخ یک ساعت کار در سال 1393 با توجه به بازار کار ، بخش های مختلف بیمارستانی و ضریب محرومیت منطقه و سایر عوامل تاثیرگذار با تشخیص موسسه به ترتیب 70000 ریال الی 85000 ریال تعیین میگردد.

تبصره 1 : به افراد طرف قرارداد مشمول این دستورالعمل هیچگونه وجهی اعم از  کارانه ، اضافه کار و ... قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره 2 : افراد طرف قرارداد پاره وقت ساعتی که به نوعی رابطه استخدامی با موسسه دارند از شمول تبصره 1 مستثنی هستند.

ماده 11 : رئیس موسسه مسئولیت کنترل و نظارت حد نصاب جایگزین پرستارانی که از مرخصی استعلاجی زایمان در بیمارستانها استفاده می نمایند بعهده خواهد داشت و می بایدگزارش مربوطه را به دفتر منابع انسانی وزارت متبوع اعلام نماید 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

الف: مشخصات فرد حقیقی طرف قرارداد

 

 

ب: مشخصات موسسه طرف قرارداد و فرد مسئول

1-نام و نام خانوادگی

2-شماره شناسنامه            3- محل صدور

4-تاریخ تولد                   5- شماره ملی

6- مدرک تحصیلی            7- رشته تحصیلی

 

8- نام موسسه

 

9- نام و نام خانوادگی مسئول

 

10- سمت

11- موضوع قرارداد:

1-11: این قرارداد به استناد دستورالعمل تبصره ماده 22 آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی مصوب هیات امناء موسسه به منظورانجام امورمحوله وخدمات ارجاعی موسسه و محل انجام خدمت واقع در ................................... می باشد وتغییرمحل خدمت ازنظراینجانب بلامانع است .

2-11: مدت قرارداد ازتاریخ ........................... لغایت .............................. به مدت .................................... می باشد.

3-11: تجدید قرارداد پس ازانقضاء مدت منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود وهیچ گونه تعهد رابطه استخدامی دائم و... برای موسسه ایجاد نخواهد کرد.

 

12-  تعهدات شخص حقيقي (فرد طرف قرارداد) :

1-12: انجام امور پرستاری در مراکز آموزشي ،درمانی براساس برنامه تنظیمی ، شرح وظایف محوله و رعایت حقوق بیمار

2-12 : فرد طرف قرارداد موظف است از البسه کار استاندارد محل اشتغال استفاده نماید.

3-12 : طرف قرارداد می باید آدرس محل سکونت و شماره تلفن خود را در اختیار مدیر پرستاری بیمارستان محل خدمت قرارد دهد.

4-12 : میزان ساعت خدمتی دریکماه 100 ساعت است .

5-12: طرف قرارداد ملزم ومکلف است تاکلیه ضوابط عرفی مربوط به شغل موردتصدی اعم از تخصصی بودن وامانت داربودن  ورعایت قوانین و مقررات جاری مملکتی، بهداشتی ، درمانی و... رادرقبال موسسه وبیماران معمول دارد و شخصاً ، جوابگوی همه موارد منتسب و مرتبط به خود باشد ودرهمین راستا چنانچه به هرعلت ودلیل مشخص یانامشخص رابطه وی موسسه قطع گردد ایشان متعهدند ازافشای اسرار موسسه وبیمارن امتناع ورزد .بدیهی است درصورت اثبات خلاف  هریک ازموارد مندرج دراین بند ، وی ملزم به جبران خسارت قانونی وقراردادی خواهد بود وباید ازعهده کلیه اعمالی که  وی برخلاف شئون شغلی خود دراین ماده انجام داده وموجبات ضررموسسه یا انتفاع غیرمشروع خودرافراهم آورده برآید .

6-12: طرف قرارداد موظف به حفظ ونگهداری اموال وابزارآلات موسسه وتحویلی وی می باشد وچنانچه به علت سهل انگاری یا اشتباه به اموال یا اسناد موسسه خسارت وارد یا مفقود نماید ، خسارت وارده راجبران یا ازمحل قرارداد برداشت        می شود .

7-12: طرف قرارداد مکلف است کلیه مقررات انظباطی وقانونی موسسه رارعایت نماید ودرصورت تخلف ، موسسه حق اخراج اینجانب راخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

13- شرایط قرارداد

1-13: موسسه موظف است لباس کار فرد طرف قرارداد را تامین نماید.

2-13:این قرارداد در مدت مندرج در قرارداد معتبر بوده و تمدید آن منوط به نیاز موسسه و تائید هسته گزینش موسسه میباشد.

3-13: این قرارداد مشمول آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی موسسه بوده و از شمول قانون کارخارج است.

4-13: حق الزحمه ساعتی افراد طرف قرارداد برابر مقررات و مندرجات این قرارداد پرداخت میگردد و هیچگونه وجهی مازاد بر آن قابل پرداخت نخواهد بود.

5-13: مديرپرستاري به عنوان ناظر برحسن انجام خدمت طرف قرارداد خواهد بود.

6-13: وجوه موضوع این قرارداد درصورت انجام خدمت موضوع قرارداد و گواهی واحد مربوطه با رعایت مقررات مالی وپس از کسر کسورقانونی ازمحل اعتبارات موسسه قابل پرداخت است

 

14: شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد درموارد ذیل توسط طرفین قابل فسخ است .

1 -  يكماه قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود.

2-  درصورت عدم نیاز ، موسسه مخیرمی باشد درهرزمان که بخواهد قرارداد خرید خدمت رافسخ نماید .

3-  درصورتی که طرف قرارداد محل کارراترک نماید یاغیبت غیرموجه نماید ومسبوق به اجازه قبلی نباشد. موسسه نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید

 

15- واحد سازمانی محل خدمت :  .................................................   مرکز آموزشی و درمانی .................................................

      بیمارستان  ................................................................

16- میزان ساعت کار

هفتگی                   ساعت

ماهیانه                   ساعت

17- مدت قرارداد

از تاریخ          الی تاریخ     

 

18- مبلغ حق الزحمه

یک ساعت            ریال

ماهیانه                ریال

19- درصورت اختلاف ناشی ازاجرای مفاد این قرارداد ، نظر رئیس موسسه لازم الاتباع است .

 

20- امضاء فرد طرف قرارداد

نام و نام خانوادگی

محل امضاء

 

21-محل امضاء مقام مسئول موسسه

نام و نام خانوادگی

عنوان مقام مسئول موسسه

22- تاریخ صدور

 

23- شماره:

 

24- این قرارداد در 4 نسخه تنظیم شده که هر 4 نسخه حکم واحد دارد وپس از امضاء و مهر وثبت معتبرخواهد بود .

 

 

         

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   دانلود : بخشنامه جایگزینی نیروی پرستار مورد نیاز به صورت موقت و انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی           حجم فایل 67 KB