سرپرست بیمارستان


نام : ایوب
نام خانوادگی : توکلیان
تاریخ تولد : 1366
سوابق تحصیلی : Emergency Medicine M.Dمتخصص طب اورژانس ودانش آموخته ی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   (داخلی300)        20 -05144640115«شرح وظایف ریاست بیمارستان»

 پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد .

بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه اي که در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا).

 جلب همکاریهای برون سازمان.

 پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق.

 مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفيت خدمات.

نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهاي استراتژيک دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه وهیات امنا

 هدایت و هماهنگی فعالیت های آموزشی، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.

 پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها.

 مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان.

 انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

 ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط .

 شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.


جستجوی پیشرفته   جستجوی وب