جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
منو اصلی

نام و نام خانوادگی: مهدی ایزی

تلفن واحد:05145023706

شرح وظایف مسئول درامد 

 

v      آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي

v      رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها

v      كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه

v      دريافت قبوض ، سه برگي از استان وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلي

v      تحويل قبوض سه برگي براساس ميانگين مصرفي به مراكز بهداشتي درماني تابعه وثبت در دفاتر

v      ارسال در آمد شبكه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه

v      تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه

v      پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

v      نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين  درآمدي خصوصاً انجام طرح اجرايي قبوض سه برگي

v      انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

v      نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در رايانه

v      تهيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي و ارسال به استان

v      دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش مراكز وساير واريزيها وثبت سند مربوطه

انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه