دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص زخم بستر"

 

 

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص زخم بستر

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها  : پیشگیری از بروز زخم بستر باعث کاهش مدت زمان بستری ، کاهش هزینه ها، افزایش رضایتمندی و افزایش اثربخشی اقدامات درمانی می شود

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/54)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

نشانه های زخم بستر: وقتی با انگشت به پوست فشار میاوریم سریع سفید نمیشود- پوست ممکن است دردناک، سفت، نرمتر از معمول، سردتر یا گرم تر از معمول شود- لایه رویی پوست ( اپیدرم) از بین میرود و ممکن است در محل تاول تشکیل شود- چربی زیر پوست نمایان و ممکن است بافت مرده زرد رنگی نمایان شود- عضله، تاندون یا استخوان نمایان و آسیب ممکن است بافت های سالم را نیز درگیر نماید.

     

 

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

نواحی  پشت سر مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

2

نواحی کناره های سرو  گوشه لاله گوش مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهود نیست

 

 

 

 

 

3

نواحی  پشت استخوان های کتف مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

4

نواحی  پشت استخوان خاجی درست بین دوبرجستگی باسن مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

5

نواحی  پوست روی ساعدو ران مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

6

نواحی روی برجستگی کناری لگن (تروکانتر بزرگ) مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

7

نواحی روی کناره زانو  مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

8

نواحی   روی پوست قوزک خارجی مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

9

نواحی  پشت پاشنه مورد بررسی و علائم زخم بستر مشهودنیست

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

                                            نام و  امضاء ارزیاب:     

 

 

   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص زخم بستر"           حجم فایل 161 KB
   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص زخم بستر"           حجم فایل 56 KB