دسترسی سریع
شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران "رضايت بيماران"

 

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص رضایت بیماران

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : میزان رضایت بیماران باعث می شود ضعف و مشکلات موجود در مسیر ارائه خدمات شناسایی و اقدامات مداخله ای لازم بعمل آید

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/65)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

 

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

حفظ حریم خصوصی وپوشش بیمار هنگام ارائه خدمات ونقل وانتقال رعایت میشود.

 

 

 

 

 

2

بیمار از حضور به موقع پزشک (عمومی متخصص (راضی است.

 

 

 

 

 

3

بیمار دارای پوشش ظاهری آراسته و تمیز میباشد.

 

 

 

 

 

4

 بیمار درطی مراجعه وبستری راهنمائی لازم را دریافت کرده است..(مانند نحوه استفاده از زنگ احضار پرستار،محل پله های  اضطراری،محل سرویس بهداشتی و ...)

 

 

 

 

 

5

  بیمارپزشک خود را میشناسد.

 

 

 

 

 

6

  بیمار پرستار خود را میشناسد.

 

 

 

 

 

7

علائم حیاتی بیمار به موقع گرفته می شود.

 

 

 

 

 

8

برای گرفتن دما از ترمومتر استفاده می شود.

 

 

 

 

 

9

اندازه گیری فشار خون توسط پرستار و با استفاده از دستگاه فشار خون و گوشی پزشکی انجام می شود.

 

 

 

 

 

10

داروها مطابق دستورات داروئی در زمان مناسب اجرا می شود.(اطمينان از تزيق دارو،اطمينان از مصرف داروي خوراكي،استنشاق اسپري،استعمال شياف و...)

 

 

 

 

 

11

نحوه برخوردپزشک معالج بابیمار رضایت بخش است.

 

 

 

 

 

12

نحوه برخورد پرستار بابیمار رضایت بخش است.

 

 

 

 

 

13

نحوه برخورد خدمتکار بخش بابیمار رضایت بخش است.

 

 

 

 

 

14

برای انجام فرائض دینی امکانات لازم مهیا شده است.

 

 

 

 

 

15

به شکایات بیمار دراسرع وقت رسیدگی ونتیجه به وی اعلام شده است.

 

 

 

 

 

16

بیمار از امکانات آموزشی از قبیل پمفلت ، بروشور و .... استفاده می نماید

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء بیماران مورد ارزیابی:

 

                                            نام و  امضاء ارزیاب:     

 

   دانلود : چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران"شاخص رضايت بيماران"           حجم فایل 158 KB
   دانلود : چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران"شاخص رضايت بيماران"           حجم فایل 55 KB