دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣


  • فرم نتایج آزمون توانمندسازی و شناسایی نارسایی های آزمون اولیه - دورهای توانمندی کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی

 

فرم نتايج آزمون توانمند سازي و شناسایی نارسایی های آزمون اولیه- دوره ای توانمندی کارکنان و انجام

اقدامات اصلاحی

واحد/بخش:                                 بیمارستان:

نام و نام خانوادگی :

پست سازمانی :

بخش :

تاریخ اخذ آزمون :

 

عنوان آزمون

اولیه  1

دوره ای1

 

 

روش اخذ آزمون

کتبی  1

شفاهی 1

عملی1

 

نتایج آزمون:

الف) كتبي :  1- عالي (20-17) 1             2- خوب(99/16- 15)            1  3- متوسط(99/14-13) 1             4-ضعيف (زير 13) 1

 

ب)شفاهي     1- مطلوب  1    2- نامطلوب 1

ج) عملي:   1-مطلوب 1      2- نامطلوب 1

 

- در صورتيكه فرد در آزمونهاي توانمندي نمره بالاي 15 و  در آزمونهاي شفاهي و عملي توانمندسازي  نمره مطلوب اخذ نمايد توانمندي انجام مسئوليت محوله را دارا مي باشد.در غیر اینصورت نيازمند توسعه مهارت و توانمندي هاي خود جهت انجام مسئوليت و ايفاء نقش خويش مي باشد.

 

             

شناسایی و اولویت بندی نارسایی های توانمندی پرسنل بر اساس نتایج آزمون توانمندی

 

ردیف

عنوان نارسایی شناسایی شده

اولویت

ردیف

عنوان نارسایی شناسایی شده

اولویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات اصلاحی مناسب جهت رفع نارسایی آزمون توانمندی اخذ شده

ج

ردیف

نوع اقدامات اصلاحی

زمان اجرا

ردیف

نوع اقدامات اصلاحی

زمان اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : فرم نتایج آزمون توانمندسازی-شناسایی نارسایی ها-اقدامات اصلاحی           حجم فایل 111 KB
   دانلود : فرم نتایج آزمون توانمندسازی-شناسایی نارسایی ها-اقدامات اصلاحی           حجم فایل 37 KB