دسترسی سریع
جمعه ٠٨ مهر ١٤٠١

فرمها و فایل های مربوط به اعتبار بخشی در پرستاری

 

1- راهنمای ارزیابی استاندارد های اعتبار بخشی در واحد مدیریت پرستاری در ایران

2-راهنمای ارزیابی استاندارد های اعتبار بخشی  آموزش و توانمندسازی کارکنان،