منو اصلی
حدیث
تقویم
 • ارئه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19
  مطب های دندانپزشکی فقط با رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی قادر به فعالیت خواهند بود.

 • دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19
  دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393

 

بودجه بندی

برنامه عملیاتی

مدیریت پرستاری

در سال 1393

هدف کلی:

ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

هدف اختصاصی:

انجام پژوهش های کاربردی

اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /15

 

برنامه اجرائی: انجام  15پژوهش کاربردی در بیمارستان واسعی

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام 15 طرح با حداقل هزینه پنج میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی حداقل برای 15 طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل هزینه براورد شده  80 میلیون تومان

 

 

 

براورد هزینه :

 

                 

  تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /8

 

برنامه اجرائی: انجام 10پژوهش کاربردی در بیمارستان امداد  شهید دکتر بهشتی

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام 10طرح با حداقل5 میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل هزینه براورد شده 50 میلیون تومان

 

 

 

برآورد هزینه:

 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /7

 

برنامه اجرائی: انجام  10پژوهش کاربردی در بیمارستان شهیدان مبینی 

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام 10طرح با حداقل 5میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل هزینه براورد شده 50میلیون تومان

 

 

 

براورد هزینه:

 

                 

 تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /5

 

انجام  3پژوهش کاربردی در بیمارستان قمربنی هاشم (ع) نقاب 

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام3طرح با حداقل 5 میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل هزینه براورد شده  15 میلیون تومان

 

 

 

براورد هزینه:

 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /5

 

برنامه اجرائی: انجام 3پژوهش کاربردی در بیمارستان ولی عصر(عج)

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام 3طرح با حداقل 15 میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل هزینه براورد شده ده میلیون تومان

 

 

 

براورد هزینه :

 

  تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 

 

اهدف کلی :ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد پژوهش های کاربردی انجام شده /5

 

برنامه اجرائی: انجام  9پژوهش کاربردی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

 

دبیر کمیته تحقیقات

 

برگزاری جلسات کمیته تحقیقات

 

 

 

 

اردیبهشت 93

فروردین 93

کمیته تحقیقات

پی گیری اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 

 

 

انجام 9طرح با حداقل دو میلیون تومان

طبق قراداد

 

کمیته تحقیقات

برآورد و پرداخت حق الزحمه مجریان طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل هزینه براورد شده 45 میلیون تومان

 

 

 

براورد هزینه :

 

                 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 هدف کلی:

ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

هدف اختصاصی:

برگزاری کارگاه روش تحقیق گام به گام

هدف کلی :ارتقاءکیفیت خدمات ارائه شده

آموزش و توانمندسازی کارکنان ،در خصوص انجام پژوهش های کاربردی

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری: تعداد کارگاه های برگزار شده /5

 

برنامه اجرائی: برگزاری کارگاه روش تحقیق گام به گام

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

   

_________

اردیبهشت 93

فروردین 93

خانم خباز

و سوپروایزرین آموزشی

تدوین زمان پیشنهادی جهت برگزاری کارگاه روش تحقیق گام به گام

 

 

 

 

حق الزمه هر روز =160 هزار تومان

=دو میلیون و چهارصد هزار تومان

اردیبهشت 93

فروردین 93

خانم خباز

و سوپروایزرین آموزشی

براوردو پی گیری پرداخت  حق الزحمه مدرسین کارگاه روش تحقیق گام به گام و هزینه ایاب وذهاب اساتید

(جهت 5دوره سه روزه)

 

 

هزینه هر نفر 1500 تومان =دویست و پنجاه هزار تومان

اردیبهشت 93

فروردین 93

سوپروایزرین

آموزشی

برآورد و پی گیری پرداخت  هزینه پذیرایی

(جهت5دوره سه روزه 30نفره)

 

 

 

اسفند 93

فروردین 93

سوپروایزرین آموزشی بیمارستان ها

برگزاری کارگاه ها جهت گروه هدف کادر پرستاری

 

 

 

 

_________

 

روزهای برگزاری کارگاه

خانم خباز

ارزیابی کارگاه ها

 

 

 

000/000/3

 

روزهای  برگزاری     کارگاه

خانم بیدی

تهیه فیلم و عکس از برگزاری کارگاه ها

 

 

 

 

__________

اسفند 93

فروردین 93

خانم خباز

ارائه بازخورد به مراکز

 

 

 

سه میلیون و پنجاه هزار تومان

 

 

 

 

جمع کل

 

                   

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

هدف کلی:

ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

هدف اختصاصی:

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي کارکنان

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

___________

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزر آموزشي بيمارستان واسعي

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان واسعي

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين ليست كارگاههاي مورد نياز بيمارستان واسعي

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرآموزشي بيمارستان

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

هماهنگي جهت عدم تداخل كارگاهها با ساير مراكز

 

 

جهت 30دوره 70نفره

50000000استاد

40000000پذيرايي  و تكثير

اسفند 93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستان واسعي

 

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

 

 

10%از كارگاهها

5000000

اسفند93

ارديبهشت93

بيدي

تهيه فيلم و عكس از برخي كارگاهها

 

 

جمع (ريال)

95000000

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 

 

 

 

 

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان امداد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزر آموزشي بيمارستان امداد

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان امداد

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين ليست كارگاههاي مورد نياز بيمارستان امداد

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرآموزشي بيمارستان

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

هماهنگي جهت عدم تداخل كارگاهها با ساير مراكز

 

 

 

 

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستان امداد

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

 

 

 

ارديبهشت93

بيدي

تهيه فيلم و عكس از برخي كارگاهها

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان شهيدان مبيني  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

___________

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزر آموزشي بيمارستان مبيني

 

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان مبيني

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين ليست كارگاههاي مورد نياز بيمارستان مبيني

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرآموزشي بيمارستان

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

هماهنگي جهت عدم تداخل كارگاهها با ساير مراكز

 

 

جهت 30دوره 70نفره

50000000استاد

40000000پذيرايي  و تكثير

اسفند 93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستان مبيني

 

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

 

10%از كارگاهها

5000000

اسفند93

ارديبهشت93

بيدي

تهيه فيلم و عكس از برخي كارگاهها

 

جمع (ريال)

95000000

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 

 

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان وليعصر جغتاي وقمر بني هاشم جوين دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

2000000ريال-جهت 3جلسه

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزر آموزشي بيمارستانهاي نقاب وجغتاي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري شاغل در بيمارستانهاي نقاب وجغتاي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين  ليست كارگاههاي مورد نياز بيمارستانهاي نقاب وجغتاي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرآموزشي

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

جهت 15دوره 30نفره

60000000ريال

 

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستانهاي نقاب وجغتاي

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

جمع هزينه ها:62000000ريال

 

                 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري وفوريتهاي پزشكي  شاغل در اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

___________

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي باكارشناس  آموزشي بيمارستان واسعي

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

كارشناس آموزش+

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري وفوريتهاي پزشكي  شاغل در بيمارستان واسعي

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين ليست كارگاههاي مورد نياز آموزش

 

 

 

_________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

__________

ارديبهشت93

ارديبهشت93

كارشناس آموزش

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

جهت 12دوره 50نفره

25000000استاد

12000000پذيرايي  و تكثير

اسفند 93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان كارشناس آموزش

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستان واسعي

 

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

 

جمع:37000000ريال

 

جمع (ريال)

95000000

 

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 

 

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان واسعي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزر آموزشي بيمارستان واسعي

 

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي

خبازي

تعيين اولويت هاي آموزشي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان واسعي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

تعيين ليست كارگاههاي مورد نياز بيمارستان واسعي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرآموزشي بيمارستان

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري كارگاهها

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

هماهنگي جهت عدم تداخل كارگاهها با ساير مراكز

 

 

 

 

ارديبهشت93

سوپروايزر آموزشي بيمارستان

برگزاري كارگاهها جهت گروه هدف كادر پرستاري بيمارستان واسعي

 

 

 

 

 

خباز

ارزيابي كارگاهها

 

 

 

 

ارديبهشت93

بيدي

تهيه فيلم و عكس از برخي كارگاهها

 

 

 

 

 

 

 

 

               

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كاركنان

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: آموزش وتوانمند سازي كاركنان به صورت غير حضوري دركليه بيمارستانهاي تابعه  درسال1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

 

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسه آموزشي با سوپروايزرهاي آموزشي بيمارستان واسعي

 

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرهاي  آموزشي

خبازي

تدوين ليست دوره هاي غير حضوري شغلي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

خبازي

اعلام عناوين دوره هاي آموزشي غير حضوري  به معاونت توسعه جهت اخذ مجوز آموزشي

 

 

 

ارديبهشت93

ارديبهشت93

سوپروايزرهاي آموزشي+خبازي

تدوين زمان پيشنهادي  براي برگزاري آزمونهاي غير حضوري

 

 

 

تير93

خرداد93

سوپروايزرهاي آموزشي+خبازي

تهيه پكيج آموزشي جهت دوره هاي غير حضوري

 

 

 

 

 

15 روز قبل از آزمون

سوپروايزرهاي آموزشي+خبازي

تهيه نمونه سئولات آزمونهاي غير حضوري

 

 

جهت 1000نفر-2دوره

6000000ريال

 

روز آزمون

سوپروايزر آموزشي بيمارستانها+خبازي

برگزاري آزمونها ي غير حضوري

 

 

 

1000000ريال

 

ارديبهشت93

بيدي

تهيه فيلم و عكس از برخي كارگاهها

 

 

جمع هزينه ها:7000000ريال

 

                 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

هدف کلی : ارتقائ كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران

آموزش وتوانمند سازي كاركنان

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: افزايش آگاهي30%از پرستاران شاغل در خصوص اخلاق پرستاري تا پايان سال 1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

جهت 5دوره

84000000ريال

آذر93

خرداد93

سوپروايزرهاي  آموزشي

خبازي

برگزاري كارگاههاي آموزشي

 

 

 

جهت 4طرح

40000000 ريال

اسفند93

ارديبهشت93

كميته تحقيقات

انجام تحقيقات پژوهشي

 

 

 

اسفند93

بهمن 93

مديريت پرستاري

ارائه بازخورد به مراكز

 

جمع هزينه ها:52000000ريال

 

                 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 هدف کلی : ارتقائ كيفيت ارائه  مراقبتهاي پرستاري براساس دستورالعملهاي وزارتي 

آموزش وتوانمند سازي كاركنان

هدف اختصاصی 1

توسعه فزاينده توليد دانش

استراتژی 1

 

توسعه برنامه هاي بهره وري

استراتژی 2

 

شاخص اندازه گیری:

 

برنامه اجرائی: افزايش آگاهي50%از پرستاران شاغل در خصوص راهنماهاي باليني پرستاري تا پايان سال 1393

 

گزارش پيشرفت برنامه

هزينه لازم

تاريخ پايان

تاريخ شروع

مسوول اجرا

نام فعاليت

 

 

-

ارديبهشت93

فروردين 93

مديريت پرستاري

برگزاري جلسات هم انديشي با سوپروايزرين آموزشي بيمارستانها

 

 

 

 

اسفند93

ارديبهشت93

سوپروايزرهاي آموزشي

خبازي

تدوين تقويم برگزاري كارگاهها

 

 

جهت  6دوره

15600000ريال

اسفند93

ارديبهشت93

سوپروايزرهاي آموزشي

برگزاري كارگاهها

 

جمع هزينه ها:15600000ريال

 

                 

تهیه و تنظیم  : مدیریت پرستاری معاونت درمان

 

 

 

   دانلود : بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393           حجم فایل 51 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%