مدیراموراداری:  ریحانه یوسفی 

تلفن محل کار :44640115

داخلی: 299

 

  شرح وظایف

نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتها

کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق

اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومصوبات مربوط به امور اداری

تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری

نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین ، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح

انجام و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، ، ارزشیابی کارکنان، مرخصیها و ... برابر آیین نامه های مربوط

تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه

نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد

شرکت در کمیسیونهای مختلف و جلسات در صورت لزوم

رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری

پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخصیها، ماموریتها و سایر مسائل اداری

تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه

نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی، انبار، خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها

شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب