توسعه رشته ها

مسئول کمیته توسعه رشته ها

دکتر احمد الله آبادی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

عضو  هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آدرس الکترونیکی: ahmad_health@yahoo.com

تلفن تماس:0571446070 داخلی 293

 

کارشناس کمیته :

اکرم سبحانی مقدم

تلفن:0571446070داخلی263

 

تلفن:05144445648

داخلی 284