يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

معرفی و اهداف

فلسفه تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه می باشد بطوریکه دانشجویان با کسب دانش و مهارتهای لازم بتوانند در جامعه موثر بوده و در رفع نیازها و حل مشکلات جامعه گام بردارند. هر چند در ابتدای راه اندازی رشته تحصیلی جدید، برنامه ریزان آموزشی تلاش دارند برنامه های آموزشی بر اساس نیاز جامعه باشد اما به مرور با توجه به ماهیت جامعه نیازهای و اجتماعی تغییر می کند و مشکلات جدید و به روزی به وجود می آید که نیاز است این نیاز ریشه یابی شده و حل شود. در این راستا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی که ارتباط تنگاتنگ با نیازها و مشکلات سلامتی افراد جامعه دارد بایستی بر اساس این مشکلات برنامه های آموزشی طراحی و اجرا نمایند تا دانشجویان با آموزش مناسب براساس این نیازهای اجتماعی در محیط کاری آینده با این معضلات سلامتی جامعه بیگانه نباشند و بتوانند با مهارت لازم کسب شده قبلی به حل آن بپردازند.

با توجه به نیاز جامعه و فلسفه تشکیل آموزش عالی، تشکیل و فعالیت واحد آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی کمک شایانی در شناسایی نیازهای سلامتی جامعه و برنامه ریزی آموزشی برای اجرای آن دارد.

اهداف كلي  :

  • هدايت آموزش علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
  • توانمند سازي جامعه در زمينه هاي مرتبط با سلامت
  • ارتقاءآموزشي نظام مراقبتهاي بهداشتي و درماني

 از آنجا كه هدف نهايي نظام آموزش علوم پزشكي ارتقاء سلامت افراد جامعه است بنابراين تمام كوشش متوليان و ارائه كنندگان خدمات آموزشي بايد پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشد. بنابراين برنامه ريزي آموزشي و اجراي آن و خدمات نظام آموزشي دانشگاه مي بايست منطبق بر نيازماي جامعه سازماندهي گردد .

 

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز