دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢

 

 نمونه فرم ها :

 1 - فرم آموزش به همکار

2-نمونه فرم تکمیل شده

3-نمونه فرم های ارزشیابی

4-نمونه لیست نمرات ارزشیابی