دسترسی سریع
سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

 

مجموعه قوانین و مقررات:

آئین نامه اداری استخدامی غیر هیئت علمی

اصلاحات آئین نامه اداری استخدامی

دستورالعمل اجرايي تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي

دستورالعمل اجرايي استفاده از ماموريت آموزشي

دستورالعمل مرخصی ها

دستورالعمل كسور ايام مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيلي

آئین نامه طبقه بندی مشاغل ،تشکیلات

اصلاحیه ماده 97آئین نامه اداری استخدامی

دستورالعمل مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زماني

دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل ،شاغل ،فوقالعاده مدیریت و سرپرستی ،فوق العاده ایثارگری ،  فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته ،فوقالعاده بدی آب و هوا و فوقالعاده جذب

قانون برنامه پنجم

قانون تامين اجتماعي

قانون مديريت خدمات كشوري

مشاغل حاكميتي

دستورالعمل مشاغل حاكميتي

دستورالعمل اجرايي تبديل وضع كارمندان رسمي آزمايشي به رسمي

دستورالعمل ارزشيابي سال 91

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان