طرح هاي تصويبي

لیست طرحهای تصویب شده در کمیته پژوهش در آموزش به ترتیب ذیل می باشد:

 

 

 

مسئول طرح

عنوان

مریم کریمی نقندر

بررسی توانایی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال اول و آخر و پرستاران شاغل بیمارستان های سبزوار درسال 88

مصطفی راد

مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 87-88

سمیه نصراللهی

روند نتایج ارزشیابی دروس نظری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 84-87

سمیه نصراللهی

بررسی نظرات دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مورد محتوا پرسشنامه و فرایند ارزشیابی دروس نظری در سال 1388

فاطمه قارداشی

ارزیابی درونی گروههای اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، نیم سال دوم سال تحصیلی 88-87

اعظم کیوانلو

بررسی مهارتها و عادتهای مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89-88

الهام آزموده

بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار بر عوامل موثر در حضور آنها در کلاسهای درس نظری در دانشگاه علوم پزشکی در سال 89

محسن کوشان

بررسی میزان کارایی استفاده از راهبرد شناختی سازماندهی در تدریس درس روانشناسی عمومی دانشجویان رشته های پرستاری و اتاق عمل

سمیه نصراللهی

اولویت بندی شاخصهای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نسرین فاضل

بررسی مشکلات آموزشی بالینی" دربخش مراقبت های ویژه رشته پرستاری وبلوک زایمان رشته مامایی ازدیدگاه مربیان ،پرسنل و دانشجویان" در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اکرم سبحانی

بررسی زمینه های انگیزش شغلی ازدیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاههای سبزوار

محمدعلی یعقوبی فر

بررسی ساختارآزمونهای چندگزینه ای پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نیم سال دوم سال تحصیلی 91-90

دکتر علیرضا قربانی

بررسی فاصله بین انتظارات وخدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواربا استفاده  از مدل   servQual

اکرم قدرتی

عوامل فردی وآموزشی موثربرصلاحیت بالینی ازدید دانشجویان پرستاری

حمید نهاردانی

بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده (از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )

 

شهربانو طالبی

بررسی خودارزیابی دانشجویان ترم 7 و8 پرستاری در دستیابی آنان به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی سال 91- 92

 

زهرا طالبی

بررسی رابطه محیط آموزشی و خودکارآمدی بالینی از دیدگاه  دانشجویان پرستاری دانشکاه علوم پزشکی سبزوار سال 1391

حمید نهاردانی

بررسی موانع عمده خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر عادله هاشمی فرد

بررسی عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران انفارکتوس قلبی بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمه اول سال 1391  

محمدعلی یعقوبی فر

بررسي ديدگاه دانشجويان  و اساتید رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در باره دوره كارآموزي آنان در سال  تحصیلی 93-92

دکتر فروغ السادات مرتضوی

بررسی ارتباط خصیصه به تعویق انداختن امور درسی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: ترجمه، بومی سازی و اعتباریابی مقیاس تعویق اندازی امور درسی   

دکتر فروغ السادات مرتضوی

بازنگری کارآموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری پسر در راستای آموزش پاسخگو به نیاز جامعه

دکتر فروغ السادات مرتضوی

بررسی نگرانی، اضطراب و ترس از زایمان در حاملگی و بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار:  ترجمه و اعتباریابی مقیاس های نگرانی کمبریج، اضطراب بارداری و ترس از زایمان ویجما (فرم قبل از زایمان و بعد از زایمان)

دکتر فروغ السادات مرتضوی

ترویج زایمان طبیعی در راستای پاسخ به نیاز جامعه توسط دانشجویان ترم 5 پرستاری در قالب کارآموزی بهداشت جامعه

ملیحه دلیلی صالح

بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393

دکتر ژیلا آگاه

تلفيق آموزش مبتني بر وبلاگ و روش طرح وحل مسئله توسط دانشجویان و مقايسه آن با روش سخنراني در واحد درسي زنان و مامايي دانشجويان پزشكي در سال 1393

احمدشهیرصدر

تعیین تاثیر  استفاده از ابزار شبیه سازی، مدلسازی و بیوانفورماتیک  در آموزش علوم پایه پزشکی بر میزان یادگیری دانشجویان

دکترمریم محمدی

بررسی روایی و پایایی فرم ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس حیطه های نظریه بتوریت و توماس 

 

اکرم قدرتی

بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر نیات کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار