دسترسی سریع
شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی