معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: 

دکتر فرشته قراط

تلفن تماس با دفتر معاونت:

051-44018319

فاکس:

051-44018319

مسئول دفتر:

علیرضا درویشی

آدرس پستی:

سبزوار - بلوار شهدای هسته ای- بالاتر از مزار شهدای گمنام -پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیک:

Drghorat@gmail.com

 

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوریسبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir