معرفی واحد تغذیه

                                                                                          

از انجا که مداخلات تغذیه و رژیم غذایی در روند بهبود بیماران انکار ناپذیر می باشد   نقش  متخصصین وکارشناسان تغذیه در ارائه بهترین خدمات رژیم درمانی بسیار مهم است و کمبود این کارشناسان در سیستم درمان چالشهای تغذیه را دو چندان می نماید بدین منظور جهت ساماندهی وضعیت تغذیه بیمارستانها واحد تغذیه بالینی معاونت درمان از دیماه 1391با حضور یک نفر کارشناس تغذیه بمیزان یک روز در هفته شروع به فعالیت نمودکه در حال حاضر اهم فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد: 

 1-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی (بستری و سرپایی ) معاونت درمان درمان در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

2-پیگیری و اجرای دستوالعملها و آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

3-تعامل با گروه تغذیه بالینی دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت

4-همراهی با تیم بازرسی و نظارت و ارزشیابی بیمارستانها

5-تهیه و تنظیم منوهای غذایی جهت بیماران با شرایط مختلف در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

5-تهیه متون آموزشی مورد نیاز بیماران

6-نظارت بر فعالیتهای واحد تغذیه بیمارستانها

7-تعامل درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانهای مرتبط جهت ارتقاءکیفیت و ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی تحت پوشش

                                                                                   

                                           صدیقه درودی کارشناس تغذیه معاونت درمان