آیین نامه و دستوالعمل

 

 

  سنجه های واحد تغذیه                      

  ارزیابی وضعیت تغذیه   :فرمهای مذکور از ابتدای سال 1392جهت اجرا به تمام بیمارستانها ابلاغ شده است .                     
 
  فرایندهای مدیریت بخش غذا : فرایندهای مزبور از نیمه اول سال 1392به تمام بیمارستانها جهت اجرا ابلاغ شده است.