سومین اهداکننده عضوسال 92

پیونداعضاء خانم عفت زرقانی بانوی 40ساله جغتایی به 3بیمارحیاتی دوباره بخشید

 

به گزارش مسئول واحدشناسایی اعضاءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی خانم عفت زرقانی بانوی 40ساله ساکن شهرستان جغتای درتاریخ 1392/5/23توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداء اعضاء ازبیمارستان واسعی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و درسومین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/5/24پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا زنده یاد به شرح ذیل به 3بیمارنیازمند پیوند زده شد :

  2 کلیه به آقايی39ساله ازبیرجندوآقایی40ساله ازمحولات وکبدبه آقایی 50ساله اهل بوشهرپیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحومه عفت زرقانی وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.