دومین اهداکننده عضوسال 92

امیرچشمی نوجوان 16ساله بارفتنش به 3بیمارزندگی دوباره بخشید

به گزارش مسئول واحدشناسایی اعضا ءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی امیرچشمی نوجوان16ساله سبزواری دراثرسانحه تصادف، درتاریخ 1392/3/6توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداءاعضاءازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و دردومین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/3/8پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضااین فرشته کوچک به شرح ذیل به 3بیمارنیازمند پیوند زده شد :

 کلیه هابه آقايی 30ساله اهل چناران وخانمی 33 ساله ساکن مشهدوکبدبه خانمی 43ساله اهل مشهد به طوررایگان اهداء و پیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح امیرعزیز وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.