اولین اهداکننده عضو سال 92

اهداء اعضاءبانوی 27ساله سبزواری ونجات جان 6بیمارنیازمند

به گزارش مسئول واحدشناسایی اعضا ءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی خانم زهراسلمانی آریان جوان 27ساله سبزواری دراثرسانحه تصادف ، درتاریخ 1392/1/15توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداءاعضاءازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و دراولین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/1/16پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا مرحومه به شرح ذیل به 6بیمارنیازمند پیوند زده شد :

 کلیه های زنده یادبه آقايی 33 ساله اهل مشهد وآقایی 34ساله از شیراز وکبدبه آقایی 24ساله اهل تربت حیدریه به طوررایگان اهداء و پیوندزده شد.قرنیه هابه آقایی 71ساله ازتایبادوخانمی67ساله ازسملقان وپوست به خانمی 28ساله ازتربت حیدریه که دچارسوختگی شدیدبودپیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحوم زهراسلمانی آریان وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.