منو اصلی
حدیث
تقویم
 • ارئه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19
  مطب های دندانپزشکی فقط با رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی قادر به فعالیت خواهند بود.

 • دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19
  دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

 

باسمه تعالي

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

در اجراي تبصره ماده 46 آيين‌نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور، ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلي کارمندان در 16 ماده و 15 تبصره جهت اجراء ابلاغ    مي گردد.

الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلي:

ماده 1- کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلي و تجربي به يک طبقه شغلي استحقاقي در جدول حق شغل ارتقاء مي‌يابند.

تبصره – کارمنداني که در اجراي تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنين کارمندان عضو گردانهاي عاشورا و الزهراء و فرزندان شاهد و همچنين ساير کارمنداني که به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي کشور(سابق) از گروههاي مربوطه برخوردار شده اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعيين شده در جدول شماره 1 اين دستورالعمل مستثني مي باشند.

جدول شماره (1): ارتقاء طبقه شغلي بر اساس تحصيلات، سنوات تجربي(کليه رسته‌ها)

طبقه شغلي

تحصيلات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

پايان دوره ابتدايي

0

6

12

18

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايان دوره راهنمايي (سيکل)

0

5

10

15

20

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديپلم

 

0

5

10

15

20

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارداني

 

 

0

5

10

15

20

25

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناسي

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

 

 

 

 

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

 

 

 

 

 

دكتراي حرفه‌اي

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

 

 

 

 

دكتراي تخصصي (Ph.D)

 

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

 

 

 

ماده 2- کارمنداني که در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلي استحقاقي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- سوابق تجربي کارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلي با رعايت مفاد مواد 54، 55 و 56 آيين‌نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور محاسبه مي‌گردد.

ماده 4- ارتقاء طبقه شغلي کارمندانی که تاريخ استحقاق آنان بعد از 01/01/1388 مي‌باشد مشمول اجراي طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي و مشاغل مديران و مشاغل ويژه رشته‌هاي پزشکي نخواهند بود.

تبصره- کارمنداني که قبل از تاريخ 01/01/1388 به دليل عدم کسب امتياز لازم در طرح‌هاي ارزيابي فوق‌الذکر موفق به ارتقاء گروه نشده‌اند، ارتقاء طبقه شغلي آنان، مشمول اين آيين‌نامه و از تاريخ 2/1/1388 خواهد بود.

ماده 5- تمامي موارد مربوط به تصويب ارتقاء گروه و «اصلاحيه تغيير عنوان» و نظاير آن که تاريخ اجراي آنها مربوط به قبل از تاريخ 01/01/1388 مي‌باشد، لازم است در کميته طرح طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

تبصره- تمامي مواردي که احتساب تجربه آنان به دليل تغيير رشته شغلي و نظاير آن منجر به تنزل طبقه شغلي گردد، ‌بايد در کميته طرح طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

ماده 6- شاغلين مشاغل کارداني و بالاتر و يا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 ﻫ مورخ 10/04/88 در استان‌هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، کردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام خدمت مي‌نمايند، به ازاي هر يک سال سوابق تجربي (از تاريخ 01/01/88 به بعد)، از يک سال تعجيل(کسر سال به نسبت)، در ارتقاء طبقه شغلي برخوردار مي‌شوند.

ماده 7- ملاک محاسبه ارتقاء طبقه شغلي افرادي که قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري (01/01/1388) برابر مقررات حاکم از سوابق تجربي بخش غير دولتي و همچنين امتياز تعجيل در گروه استفاده نموده‌اند، براي انطباق تجربه آنان با جدول ارتقاء طبقه شغلي (جدول شماره 1)، تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي خواهد بود.

ماده 8- کارمنداني که بعد از تاريخ 01/01/1388 به خدمت رسمي آزمايشي و پيماني پذيرفته مي‌شوند، چنانچه داراي سوابق خدمت دولتي يا غير دولتي باشند ، براساس سوابق مذکور و رعايت مفاد اين ضوابط در طبقات شغلي جدول ارتقاء طبقه شغلي (جدول شماره 1) قرار خواهند گرفت.

ماده 9- در اجرای ماده 62  آئين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور ، مديران و کارمنداني که مجموع امتياز ارزيابي عملکرد آنها در پنج سال متوالي  منتهی به سال 90 و بالاتر،حداقل 85 درصد باشد از يک طبقه شغلي تشويقي (حداکثر يک بار در طول خدمت) برخوردار مي شوند.

ب) نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه‌هاي شغلي بالاتر:

ماده 10- مدت سنوات تجربي لازم براي ارتقاء رتبه متصديان مشاغل تا سطح کارداني و کارشناسي و بالاتر به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

جدول شماره (2): مدت سنوات تجربي قابل قبول براي متصديان مشاغل تا سطح کارداني و کارشناسي و بالاتر

رتبه‌ها

مدت سنوات تجربي

مقدماتي

پايه

ارشد

خبره

عالي

مدت سنوات تجربي لازم براي مشاغل تا سطح کارداني

0

8

20

 

 

مدت سنوات تجربي لازم براي مشاغل سطح کارشناسي و بالاتر

0

6

12

18

24

تبصره1- مشاغل کارداني و کارشناسي به مشاغلي گفته مي‌شود که به رشته‌هاي شغلي تحت عناوين کارداني و کارشناسي تخصيص مي‌يابد و يا اين که پست سازماني شاغلين داراي عنوان کارداني يا کارشناسي باشد. همچنين آن دسته از مشاغلي که به موجب مقررات مربوط، همتراز مشاغل کارداني و يا کارشناسي شناخته شده‌است و از فوق العاده جذب کارشناسي برخوردار شده اند در زمره مشاغل مذکور محسوب مي‌گردد.

تبصره 2- ارتقاء به رتبه‌هاي خبره و عالي مستلزم مستندسازي تجربيات توسط كارمندان مي باشد. تجربيات مدون شده داراي ويژگيهاي زير بوده و با تاييد كميته مربوط قابل اعمال مي‌باشد:

1-تجربيات بايستي مرتبط با شغل مورد تصدي باشد.

2-براي كسب رتبه‌هاي پيشين استفاده نشده باشد.

3-مسائل، چالشها و مشكلات (موانع، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها) مرتبط با شغل را كه بر اثر تجربيات كارمندان شناسايي شده، بيان نمايد.

  4- نتيجه‌گيري و راه حل‌هاي مناسب جهت رفع موانع و مشكلات ارائه گردد.

تبصره 3 – کارمنداني که به موجب مقررات و تائيد مراجع ذيصلاح با مدارک تحصيلي کمتر از کارشناسي متصدي مشاغل کارشناسي شده اند مي توانند با رعايت ساير مقررات مربوط تارتبه عالي ارتقاء يابند.

تبصره 4- براي شاغلين مشاغل کارداني و بالاتر و يا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 76294/ت 36095ﻫ مورخ 10/04/88 در استان‌هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، کردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند، به ازاي هر يک سال سوابق خدمتي (ازتاريخ 01/01/88 به بعد)، دو سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 5- کارمنداني که  در مرحله تطبيق، رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده‌اند، همچنان در همان رتبه باقي خواهند ماند تا شرايط خدمتي و ساير عوامل مندرج در اين ضوابط اجرايی را احراز نمايند.

ماده 11- نخبگاني که طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند از طي كردن برخي رتبه‌ها به شرح زير معاف مي‌شوند:

1) مشاغل کارداني و پايين‌تر از طي كردن رتبه مقدماتي،

2) مشاغل کارشناسي و بالاتر از طي كردن رتبه‌هاي مقدماتي و پايه.

تبصره- نخبگان مذکور براي کسب رتبه‌هاي بعدي تابع  اين ضوابط و شرايط خواهند بود.

ماده 12- ملاك ارزيابي کارمندان براي ارتقاء رتبه براساس ميانگين نمرات ارزشيابي سالانه در دوره مورد نظر مي‌باشد.

تبصره- پس از ابلاغ "ضوابط استقرار نظام مديريت عملکرد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي" ملاک ارتقاء رتبه، نتايج ارزيابي عملکرد کارمندان و مديران ضوابط اجرايی مذکور خواهد بود.

ماده 13- براي ارتقاء کارمند به يک رتبه بالاتر، علاوه بر رعايت مواد 10 و 11 در قسمت «ب»، تحقق شرايط زير الزامي است:

الف) براي ارتقاء به رتبه پايه:

1.کسب حداقل 60 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي،

2.گذراندن 300 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه.

ب) براي ارتقاء به رتبه ارشد:

1.کسب حداقل 70 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي،

2.گذراندن 250 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه.

ج) براي ارتقاء به رتبه خبره:

1.کسب حداقل 80 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي،

2.گذراندن 200 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان مصوب هيأت امناء دانشگاه.

د ) براي ارتقاء به رتبه عالي:

1.کسب حداقل 90 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي ساليانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلي،

2. گذراندن 150 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي کارمندان  مصوب هيأت امناء دانشگاه.

تبصره- براي شاغلين مشاغل کارداني و بالاتر و يا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 ﻫ مورخ 10/04/88 در استان‌هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، کردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند، براي ارتقاء به رتبه‌هاي شغلي پايه، ارشد، خبره و عالي به ترتيب نيازمند 50 ، 60 ، 70 و80 درصد امتيازات موضوع جداول مربوط حسب مورد مي‌باشند.

ماده 14- امتيازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا براي ارتقاي همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و براي ارتقاهاي بعدي قابل محاسبه نيست.

ماده 15 – اعمال رتبه هاي مذکور از تاريخ 22/5/1390 مجاز مي باشد.

تبصره 1 - کارمنداني که از تاريخ 1/1/88 تا تاريخ مذکور شرايط عمومي ارتقاء رتبه را دارا بوده اند اعمال رتبه هاي آنها از تاريخ 22/5/90 مجاز است.

تبصره 2- کارمنداني که از تاريخ 1/1/88 تا تاريخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول ارتقاء رتبه بر اساس ضوابط فوق نمي باشد.

تبصره 3- کسب توامان دو رتبه شغلي براي کارمنداني که شرايط ارتقاء رتبه بعدي را نيز دارا مي باشند امکانپذير نمي باشد.

تبصره 4- در خصوص کارمندان مشمول حالت اشتغال صرفا مدت تجربه براي ارتقاء رتبه ملاک عمل مي باشد.

ماده 16- ارزيابي عوامل مربوط و بررسي استحقاق ارتقاء به رتبه‌هاي ارشد و خبره توسط ستاد دانشگاه در کميته‌اي با ترکيب ذيل مطرح و مورد تصويب قرار مي‌گيرد:

1.معاون پشتيباني رئيس کميته،

2.مدير توسعه سازمان و تحول اداري يا عناوين مشابه،(دبير)

3.مدير نيروي انساني،

4.بالاترين مسئول طبقه بندي مشاغل،

5.نماينده مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت جهت ارتقاء رتبه خبره

ارزيابي عوامل مربوط و بررسي استحقاق ارتقاء به رتبه عالي ابتدا در کميته موضوع ماده 16  اين دستورالعمل در دانشگاه مطرح و در صورت تأييد به منظور تصويب با مستندات مربوطه به مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع ارسال مي‌گردد. 

   دانلود : ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی           حجم فایل 735 KB
   دانلود : ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی           حجم فایل 41 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%