معرفی واحد

 

سوپروایزر آموزشی: خانم زهره ملایجردی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (274)

 

 

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

 شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1.       نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و ...)

2.      شناسایی و تعیین اهداف آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی و  اولویت بندی نیازهای آموزشی

3.     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4.     تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

5.     ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

6.     کنترل و نظارت بر آموزش و  شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در  برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

7.     هماهنگی و نظارت در جهت اجرای برنامه­های کاراموزی و کاروزری دانشجویان پرستاری و مامایی

8.     شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

9.      تعیین و اندازه­گیری شاخص­های آموزشی

10.   مشارکت در برنامه­های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتباربخشی

11.    هدایت و تشویق کادر  پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

12.   نظارت بر به کارگیری کادر پرستاری دارای پروانه/گواهی نامه صلاحیت حرفه ای

13.  ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده در رده های مختلف و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از  نتایج اثربخشی آموزشی

14.  به کارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه­های آموزشی

15.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

16.  مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش وگزارش فعالیت­های آموزشی به مسئولین

17.  ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

18.  تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

19.   طراحی و اجرای برنامه­های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

 

مسئولیت ها:

1.       همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیازسنجی آموزشی

2.      پیشنهاد تهیه کتب، جزوه، مقاله های مختلف علمی و وسایل کمک آموز شی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

3.     پیشنهاد و ایجاد زمینه­های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی

4.     هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان

5.     هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم

6.     تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری (استانداردها، گایدلاین ها، دستورالعمل­ها و مسائل حقوقی)

7.     همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاری جدید

 

اختیارات:

1.       اجرای برنامه­های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گرو­ه­ها

2.      شناسایی توانایی پرسنل و به کارگیری آنها جهت فعالیت­های آموزشی

3.     برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی، وسایل و تجهیزات