آزمایشگاه

آزمایشگاه کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

تلفن :44220309و44231811