برنامه متخصصین کلینیک ویژه به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است پزشکانی که با رنگ سفید مشخص شده است ،برنامه ی حضورشان احتمال تغییر دارد.