برنامه متخصصین کلینیک ویژه به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است ، برنامه احتمال تغییر دارد.