جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

نام و نام خانوادگی:                                                    

علی شاهی

سمت :

رئیس شبکه بهداشت و درمان خوشاب

مدرک تحصیلی :

دکترPHD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

شرح وظایف سرپرست شبکه بهداشت و درمان:

   1.مطالعه سياست شهرستاني و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان

 2.ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان

3.ارتباط با مردم در جلب همكاري آنها با اكيپ هاي سيار بهداشتي و درماني وغيره

 4.اقدام در تهيه بودجه هاي پيشنهادي شبكه شهرستان با همكاري واحد طرح و برنامه و بودجه استان

5.همكاري با واحد تشكيلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف كارمندان و بهبود روشهاي اداري

6.بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان

7.نظارت بر فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه دارو و درمان

8.نظارت بر امور اداري و مالي از قبيل كارگزيني ‏، دبيرخانه ،بايگاني خدمات و نگهداري اموال وانبار

9.نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورزانس 115 مربوطه

10.سرپرستي تهيه و انجام گزارشات و آمارهاي عادي و فوري و ارسال آنها به دانشگاه

11.مسئول حفظ وحراست از ساختمانهاي شبكه از نظر امنيتي ، سرقت ، آتش سوزي و غيره

12.تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان و كاردانها جهت رفع مشكلات

13.همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها بالاخص بهداشت مدارس

14.انجام سایر امور مربوطه