امور نقليه واياب و ذهاب

شرح وظایف واحد نقلیه دانشجویی:

اياب و ذهاب دانشجويان توسط واحد نقليه دانشجويى انجام مى شود که طبق برنامه ازساعت 50/6 صبح الى 21 يا گاهى اوقات 23 در مسيرهاى دانشکده ها و خوابگاهها به  سرويس دهي دانشجويان عزيز مشغول مي باشند.

اهم فعالیت ها

1- انعقاد قرارداد با بخش خصوصي جهت سرويس دهي دانشجويان

2- حركت سرويسها از خوابگاهها به دانشگاه و بالعكس در تمام ساعات روز (در روزهاي پنجشنبه، جمعه و تعطيلات سرويس دهي محدودتر مي باشد).

3- حركت سرويسها از ساختمان شماره يك به ساختمان شماره دو دانشگاه و بالعكس هر نيم ساعت

4- سرويس دهي دانشجويان كار آموز به مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي و همينطور بيمارستان ها

5- اياب و ذهاب دانشجویان در مراسمات فرهنگي، مذهبي، ادعيه، مسابقات ورزشی و سایر مناسبات

6- سرويس دهي اردوهاي فرهنگي و ورزشي

7- پیش بینی و انعکاس گزارش در خصوص کمبود ها به معاونت های دانشجویی و آموزشی بطور مستمر

8- بررسی و تغییر ساعات سرویس دهی در صورت لزوم با هماهنگی مسئولین مربوطه و شوراي صنفي دانشجويان

 

لینک های مهم

سامانه ها