معرفی واحد نشریات

معرفی واحد نشریات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نشریات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار یکی از حوزه های فعالیت و مشارکت دانشجویان است که به منظور پاسخ گویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان می باشد.دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در حال حاضر دارای 10 عنوان نشریه می باشد که بر اساس آیین نامه اجرایی نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به فعالیت می پردازند.

بر اساس آیین نامه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر یک از دانشجویان با اعضای هیئت علمی به عنوان یک شخص حقوقی می توانند برای درخواست مجوز انتشار نشریه اقدام نمایند.مدیر مسئول نشریات دانشگاهی باید یک شخص حقیقی باشد که بر اساس آیین نامه می تواند دانشجو یا عضو هیئت علمی دانشگاه و یا مدیر یک واحد اداری باشد،با این قید که در کمیته انظباطی دانشگاه سابقه محکومیت قطعی که منجر به محرومیت از تحصیل یا تدریس شده نداشته باشد.

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در هر دانشگاه به منظور نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی،بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار،رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی تشکیل می گردد.

 

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

1- رئیس کمیته (معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه)

2- نماینده تام الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

3- یک حقوق دان به انتخاب رئیس دانشگاه

4- سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاه

5- دبیر کمیته ) مدیر امور فرهنگی دانشگاه)

6- سه نفر از مدیر مسئولان نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیر مسئولان نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی البدل محسوب می شود.


 

لینک های مهم

سامانه ها