کانون های دانشجویی

 

******************************************

شرح وظايف كارشناس كانونها :

انجام امور مربوط به صدور مجوز تشكيل و فعاليت كانون هاي دانشجويي

هماهنگي جهت انجام امور جاري كانونهاي دانشجويي

نظارت بر رعايت آئين نامه هاي مصوب در مورد كانونهاي دانشجويي

برنامه ريزي جهت ايجاد كانون هاي دانشجويي اولويت دار در دانشگاه

طراحي نظام سنجش، ارزيابي و رتبه بندي كانون هاي دانشجويي

برنامه ريزي جهت انجام پژوهش هاي مرتبط

برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز اعضاي كانون ها

 

 

لینک های مهم

سامانه ها