واحد تغذیه

  

معرفی واحد


آیین نامه و دستورالعمل های  تغذیه مصوب وزارت بهداشت و درمان
*سنجه های واحد تغذیه
*فرایندهای مدیریت بخش غذا
*فرمهای ارزیابی وضعیت تغذیه

مقالات و مطالب تغذیه ای

آخرین اخبار  :

*برگزاری جلسه مسئولین واحد تغذیه در93/10/17در محل معاونت درمانشماره تماس واحد تغذیه بالینی جهت ارائه نظرات و پیشنهادات :چهارشنبه ها 44011072-051 درودی کارشناس تغذیه