آمارواطلاعات

 

گزارش عملکردواحدشناسایی اعضاء پیوندی درسال 1391

 

 سال  مواردمرگ مغزی منجربه پیوند  پیوندکلیه  پیوندکبد  پیوندقرنیه  پیوندپوست  جمع اعضاء پیوندشده
 1391  12  23  9  15  3  50