مشکلات شایع بیماران تالاسمی

مشكلات یك بیمار تالاسمی

  1.   ضعف جسمی و رشد كم.
  2.  مشكلات ناشی از تزریق خون و درد آن .
  3. تزریق مداوم دسفرال(DESFERAL) و صرف هزینه بالا.
  4.  تغییر شكل و رشد ناهنجار جمجمه و بروز مشكلات روانی .
  5.  نگرانی حقیقی از آینده بیمار.