هفتمین اهداکننده عضوسال ٩٢
پیونداعضاء مهدی رازقی جوان 26ساله به 5بیمارحیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خانم بهرامپورمسئول واحدشناسایی اعضا ءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی آقای مهدی رازقی جوان 26ساله ششتمدی درتاریخ 1392/7/13توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداء اعضاء ازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و درهفتمین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/7/14پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا مرحوم به شرح ذیل به بیماران نیازمند پیوند زده شد :

  2 کلیه به آقايی 23 ساله وخانمي 17 ساله از مشهد و همچنين 2قرنیه به خانمی 58ساله ازقوچان وخانمی 29ساله ازنیشابور وکبدبه خانمی 22ساله اهل کرمانشاه پیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحوم مهدی رازقی وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.