دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

برای دریافت دستورالعمل روی آن کلیک کنید


دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی

راهنمای چک لیست مشاهده ای بهداشت دست -ویرایش جدید آذرماه 1392

چک لیست مشاهده ای بهداشت دست - ویرایش جدید آذرماه 1392

پوسترهای بهداشت دست      فایل 1     فایل2        فایل 3

دستورالعمل دستیابی به ایمنی بیشتر و کاهش سوختگی های ناشی از الکتروکوتر

دستورالعمل پیشگیری و کنترل فنل کتونوری 

دستورالعمل چک لیست جراحی ایمن

دستورالعمل تزریقات ایمن

دستورالعمل تلفیق دارویی

دستورالعمل شاخص های اورژانس

دستورالعمل بازديدهاي مديريتي

دستورالعمل مدیریت اجرای پسماندهای پزشکی

دستورالعمل استاندارد تجهیزات بخش اورژانس

دستورالعمل مراقبت عفونت های بیمارستانی

دستورالعمل لیست داروهای اورژانس

دستورالعمل سامانه تریاژ بیمارستانی

دستورالعمل برنامه توسعه فردی

دستورالعمل خدمات  پیگیری تلنیدستورالعمل مراقبت رفتار باکودک/نوجوان در مراکز بهداشتی -درمانی (مراکز بستری )