دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
شرح وظايف

خلاصه شرح وظائف و فعاليتهاي واحد آمار و مدارك پزشكي معاونت درمان

1- جمع آوري آمار فعاليت و مراجعين بيمارستانهاي شهرستان  و تجزيه و تحليل آمارها (آمار اورژانس بيمارستاني، مرگ و مير بيمارستاني،فعاليت بيمارستانها ، آمار زايمان طبيعي و سزارين و .... )

2-جمع آوري و به روز نمودن آمار و اطلاعات تسهيلا ت بهداشتي درماني شامل بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز توانبخشي، دندانپزشكي ، راديولوژي ها، آزمايشگاهها و ....

3-ارائه آمار و اطلاعات جهت سالنامه آماري دانشگاه

4-پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي وزارت متبوع، مسئولان دانشگاه

5- پاسخگويي به آمار و اطلاعات درخواستي از سوي مراجع خارج از سازمان مانند استانداري، فرمانداري ، بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، شهرداري و ساير ارگانهاي متقاضي

6-تكميل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخصهاي مورد نياز هيات امناء و مديريت بودجه

7-تهيه پاورپوينت از عملكرد حوزه درمان بصورت سالانه و يا مقطعي و ارائه به رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان

8-پيگيري و جمع آوري شاخصهاي اورژانس كشوري و آموزش و راهنمايي بيمارستانها در تهيه شاخصهاي اورژانس

9-آموزش و هماهنگي در تكميل اطلاعات سامانه آمار و اطلاعات بيمارستاني (آواب) و بررسي اطلاعات وارد شده به سامانه

10- برگزاري جلسات جهت توافقات و تفاهم نامه هاي مديريتي واحدهاي ستادي و محيطي و جمع آوري شاخصها و توافقات

11- طراحي و استاندارد نمودن اوراق مورد نياز مدارك پزشكي

12-  تهيه دستور العمل در خصوص تكميل و استفاده از اوراق مدارك پزشكي و بخشهاي پذيرش و مدارك پزشكي

13- همكاري و هماهنگي در راه اندازي بخشهاي مدارك پزشكي و پذيرش بيمارستانهاي جديد الاحداث (جابجايي، پيش بيني تجهيزات،آموزش پرسنل، تهيه و ارائه اوراق استاندارد و ...)

14-تقسيم و تامين نيروهاي طرحي مورد نياز بخشهاي پذيرش و مدارك پزشكي و تقسيم نيروهاي طرحي رشته هاي مدارك پزشكي

15- برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت كاركنان مدارك پزشكي و رابطين آماري بيمارستانها

16- اعتبار بخشي و ارزشيابي بخشهاي مدارك پزشكي بيمارستانهاي شهرستان همراه با گروه اعتبار بخشي اداره نظارت و ارزشيابي

17-انجام ساير امور محوله بر حسب شرايط