اعتباربخشی

استانداردهای اعتباربخشی

فهرست

1.مديريت و رهبري 21.بخش مدیریت دارویی          
2.حقوق گیرنده خدمت 22.واحد بهبود کیفیت
3.بخش اورژانس 23.واحد دفناوری اطلاعات
4.بخش مراقبت های ویژه(ICU) 24.واحد مدارک پزشکی
5.بخش مراقبت های ویژه قلبی(CCU ) 25.واحد مهندسی پزشکی 
6.بخش مراقبت های ویژه نوزادان( NICU) 26.واحد مدیریت منابع
7.بخش جراحی 27.واحد میریت دفع پسماند 
8.بیهوشی و اتاق عمل 28.واحد بهداشت محیط
9.شیمی درمانی 29.واحد  بهداشت حرفه ای 
10.بلوک زایمان 30.واحد تدارکات

11.بخش کودکان

31. ساختمان
12.بخش روانپزشکی 32. واحد تاسیسات
13.بخش تصویر برداری 33.آتش نشانی
14.آزمایشگاه 34.واحد ریخشویخانه
15.طب انتقال خون 35. بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی
16.بخش فیزیوتراپی 36.واحد تغذیه
17.واحد کنترل عفونت 37.کمیته ها
18.بخش آنزیوگرافی فهرست استانداردهاي  ضروری ایمني بیمار
19.بخش دیالیز منابع
20.واحد مدیریت پرستاری