پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
دانشکده بهداشت

لیست اعضای هیدت علمی دانشکده ها در فایل های زیر قابل دسترسی میباشد :                          

دانشکده پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده بهداشت

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir