فيزيوتراپي    

بخش فيزيوتراپي بيمارستان  امداد در حال ارائه  خدمات به بيماران بستري در بيمارستان و بيماراني كه بصورت سرپائي وبا معرفي پزشك مراجعه مي كندمي باشد.بيماران مي توانند بادردست داشتن معرفي نامه پزشك معالج خودبه بخش فيزيوتراپي مراجعه نمايندومسئول  بخش ساعت فيزيوتراپي را مشخص كرده و يك كارت فيزيوتراپي كه ساعت فيزيوتراپي در آن درج شده به بيمار مي دهد بيمار با همان كارت  مي تواند  وارد  بيمارستان گردد و در ساعت مشخص شده فيزيوتراپي صورت گيرد . بيماران مي توانند قبل از ساعت فيزيوتراپي به قسمت تعرفه فروشي بيمارستان كه در جنب نگهباني قرار دارد مراجعه نمايند و تعرفه اي مطابق با هزينة‌ فيزيوتراپي را تهيه نمايند . در مورد بيماران بستري در بيمارستان در صورتي كه به تشخيص پزشك معالجه بيمار احتياج به فيزيوتراپي داشته باشد برگ مخصوص فيزيوتراپي توسط  پزشك نوشته شده  و مسئول فيزيوتراپي براي فيزيوتراپي بيمار به بخش مربوطه مراجعه مي كند .

توجهات لازم در مورد بيمـــــاران داراي بيمه اي كه به فيزيوتراپي مراجعه مي كنند :

1- بيمه خدمات درماني

       تاريخ درج شده براي فيزيوتراپي فقط در ماه جاري قابل قبول است

       فقط 30 بيمار با بيمه خدمات درماني درماه پذيرش مي شود .

      در مورد بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح هر فرد براي هر  عضو در  سال فقط 10 جلسه حق استفاده از بيمه خود دارد و حتماً بايد يك كپي از صفحه مشخصات خود در جلسه اول همراه بياورد و حتماً به تأييد سازمان رسيده باشد .

2-بيمه روستايي

×      درخواست فيزيوتراپي براي اين نوع بيمه ها حتماً بايداز درمانگاه تخصصي بيمارستانها و در سربرگ نسخه بيمارستان دولتي نوشته شود .

 موارد مورد نياز براي بيمه روستايي:

1- فرم ارجاع از خانه بهداشت روستا

2- شناسنامه

3- كارت بيمه روستايي

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب