عنوان فرم
پيشنهاد دهنده / پيشنهاد دهندگان :
 *
 محل خدمت :  *
 شماره تماس :
 

شرح پيشنهاد / مزاياي تغيير :

 
 

نحوة مداخله  / سطح مداخله /ا

مكانات و بودجة لازم /  :

 

 
 


 

« پيشنهاد دهندة محترم ، در صورتيكه مستنداتي در خصوص پيشنهاد خويش داريد آن را به مدیریت بیمارستان تحویل  نمائيد . »

   
   
   
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب