سوپروایزر کنترل عفونت: زهرا سویزی
کارشناس پرستاری


اهداف کلی واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. کاهش عفونتهاي بیمارستانی
 2. کاهش هزینه هاي درمانی ناشی از عفونتهاي بیمارستانی
 3. ارتقاي سلامتی کارکنان – بیماران –ملاقات کنندگان
 4. پیشگیري از بروز بیماریهاي مسري و ناتوان کننده براي کلیه کارکنان
اهداف اختصاصی واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. گزارش دهی و بیمار یابی طبق نظام مراقبت کشوري
 2. بهبود بهداشت دست
 3. بهینه سازي و تجهیز بیمارستان به مواد – ملزومات و تجهیزات کنترل عفونت
 4. تفکیک پسماند و دفع بهداشتی زباله
 5. پیشگیري از وقوع نیدل استیک و پیگیري موارد پس از مواجهه
 6. تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان
 7. آموزش کارکنان و پیگیري اثر بخشی آن
 8. تشکیل کمیته هاي بیمارستانی
فعالیت های واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. بازدید مستمر از بخشها و آزمایشگاه و رختشویخانه بر اساس چک لیست.
 2. شناسایی و بیماریابی موارد عفونت بیمارستانی و گزارش دهی طبق دستورالعمل کشوري.
 3. تهیه و توزیع دستورالعملهاي کنترل عفونت (بهداشت دست- تزریقات ایمن و....)
 4. نظارت بر تفکیک و دفع پسماند.
 5. انجام کشتهاي ادواري از بخشها-آشپزخانه و....
 6. پایش نتیجه کشتها.
 7. نظارت بر نحوه استفاده صحیح از مواد شوینده و ضدعفونی کننده.
 8. تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان و انجام واکسیناسیون هپاتیت و دوگانه- آزمایشات دوره اي و تیتر آنتی بادي.
 9. پیگیري موارد نیدل استیک.
 10. نظارت بر بهداشت محیط- مواد غذایی و بهداشت فردي کارکنان آشپزخانه.
 11. نظارت بر بهداشت محیط –بهداشت فردي کارکنان- شستشوي البسه در رختشویخانه.
 12. تدوین برنامه هاي آموزشی.
  • آموزش پرسنل خدمات.
  • برگزاری کارگاه کنترل عفونت.
  • تهیه پمفلتهاي آموزشی.
  • برگزاري کنفرانسهاي آموزشی با همکاري واحد آموزش.
 13. تهیه لیست سالیانه مواد شوینده و ضدعفونی کننده.
 14. تشکیل ماهیانه کمیته هاي کنترل عفونت
 15. نظارت بر کنترل کیفی دستگاه فور


   دانلود : Control_Ofunat.pdf           حجم فایل 567 KB
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب