انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

 

انجمن اسلامی دانشجویان: 

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از قدیمی ترین تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه می باشد که از پایه گذاران این تشکل در دانشگا های کشور به شمار می رود.این تشکل د رکل کشور بیش 55دفتر دارد؛که انجمن دانشگاه جز 30 دفتر دارای حق رای می باشد.انجمن اسلامی دانشگاه درسال 1365تشکیل گردید و به عنایت الهی تا به امروز به فعالیت های خود در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی دانشگا هها ادامه داده است.

بخشی از فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه د رسال تحصیلی گذشته:

1.برگزاری سه کرسی آزاد اندیشی با عناوین:حکومت اسلامی از حرف تا عمل،اشتغال زنان برای خانواده آسیب است یا فرصت،جریان    شناسی انتخابات مجلس نهم،

2.اردو های جهادی سفیران سلامت

3.برگزاری طرح کربلای نیابتی

4.برگزاری طرح اهدای خون5.انتشار نشریه هم نوا....

این تشکل دارای دو شورای مر کزی و عمومی است که شورای مرکزی طی فرآیند انتخابات توسط دانشجویان و از خود دانشجویان انتخاب می شوند.این انتخاب هر ساله برگزار میگرددو شورای عمومی با عضویت داوطلبانه دانشجویان تکمیل می شود.از کلیه دانشجویان برای عضویت در در این تشکل و واحد های مختلف آن از جمله:قرآن وعترت،فرهنگی،سیاسی،ورزشی،نشریات،و...دعوت به عمل می آید.

 

لینک های مهم

سامانه ها