دسترسی سریع
چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

جناب آقای ابوالقاسم شمس آبادی

مشاور رئیس و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

051-440110840

سرکارخانم مهندس کیقبادی

کارشناس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات

051-44011084

051-44243294


سرکارخانم میری

عضومحقق اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(بیمارستان حشمتیه)


051-44011628

جناب آقای عباسعلی تقی زاده

عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(حوزه معاونت درمان)

051-44011015

جناب آقای حسن سامقانی

عضو محق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شبکه جغتای)

051-45623814

(داخلی273)

جناب آقای حمیدرضا رحیمی

عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه معاونت بهداشتی

051-44019093

سرکارخانم حشمتی

عضو محقق اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بیمارستان مبینی

051-44227122