ریاست بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

سرکار خانم دکتر فاطمه نوده

تحصیلات: دکترای حرفه ای

شماره تماس: 44238100 (داخلی 323)