خدمات تصويربرداري خصوصي
شهرستان نام مركز خدمات قابل ارائه
آدرس تلفن
سبزوار راديولوژي وسونوگرافي دكتر عامري
راديولوژي-سونوگرافي كالرداپلر-ماموگرافي-پانوركس خيابان كاشفي-نبش كاشفي 13
051-44222473
سبزوار راديولوژي و سونوگرافي دكتر شهرآييني
راديولوژي(CR)-سونوگرافي كالر داپلر
ميدان حكيم سبزواري-ساختمان پزشكان پاستور
051-44239872
سبزوار راديولوژي وسونوگرافي دكتر خامنه
راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر-ماموگرافي-پانوركس ديجيتال
ميدان فرمانداري-ساختمان پزشكان امين
051-44237610
سبزوار راديولوژي وسونوگرافي دكتر صبوري
راديولوژي(CR)-سونوگرافي كالر داپلر-پانوركس ديجيتال
خيابان اسرار شمالي-درمانگاه دكتر سهرابي
051-44226560
سبزوار راديولوژي وسونوگرافي خانم دكترحبشي زاده
راديولوژي(CR)-سونوگرافي كالر داپلر-ماموگرافي(CR)-پانوركس ديجيتال-BMD خيابان كاشفي-نبش خيابان صائب 051-44236969
سبزوار راديولوژي وسونوگرافي دکتر محمد اسماعیل احمد آبادی
راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر-BMD خیابان فرمانداری - ساختمان پزشکان امین
051-44224066
سبزوار رادیولوژی و سونوگرافی دکتر الهام صالحیان نیک راديولوژي-سونوگرافي كالر داپلر خیابان کاشفی - ساختمان پارسیس 051-44267025
جوين(نقاب) سونوگرافي دكتر ياسر كروجي سونوگرافي كالر داپلر نقاب-خيابان امام رضا
051-5225258