آيين نامه ها و دستورالعمل ها
 1. دستورالعمل هاي حفاظت در برابر اشعه در مراكز راديولوژي.pdf
 2. آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه.pdf
 3. ايين نامه تاسيس موسسه راديولوژي ومراكز تصويربرداري.pdf
 4. دستور العمل كنترل كيفي دستگاه هاي پرتو تشخيصي.pdf
 5. دستورالعمل پرداخت فوق العاده كار با اشعه.pdf
 6. دستورالعمل تعيين گروه پرتو كاري.pdf
 7. راهنماي متقاضيان اخذ پروانه بهره برداري موسسات پزشكي.pdf
 8. شاخص هاي تدوين برنامه عملياتي بخش هاي تصوير برداري.pdf
 9. ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو درماني.pdf
 10. ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه و مجوز نصب در مراكز راديولوژي.pdf
 11. ضوابط دريافت مجوزكار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي.pdf
 12. قواعد كار با پرتو در مراكز پرتو تشخيصي.pdf
 13. قواعد كاربا پرتو در مراكز پرتودرماني.pdf
 14. مهمترین قوانین و دستورالعملهای نظارت بر مراکز رادیولوژی.pdf
 15. *************************************************
 16. راهنماي اخذ پروانه بهره برداري و مسئول فني.pdf
 17. راهنماي متقاضيان تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي.pdf
 18. فرم درخواست بهره برداري.pdf
 19. فرم درخواست موافقت اصولي.pdf
 20. فرم هاي مورد نياز جهت دريافت اخذ پروانه بهره برداري و مسئول فني.pdf
 21. مدارك مربوط به اخذ پروانه بهره برداري و مسئول فني موسسات.pdf
 22. مدارك مربوط به افزايش بخش راديولوژي و سونوگرافي در پروانه بهره برداري مراكز.pdf
 23. آيين نامه اداري واستخدامي كارمندان غير هيآت علمي