شرح وظايف
  • نظارت بر مراكز فعال تصوير برداري-تاييد و كارشناسي مراكز در دست احداث راديولوژي
  • امور مربوط به تجهيزات راديولوژي
  • امور نيروي انساني شامل توزيع مشمولين طرح لايحه-رسيدگي به امور پرسنلي-پيگيري مصوبات مربوط به حق اشعه ومطالبات پرسنل راديولوژي
  • جمع اوري اطلاعات آماري
  • برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرتوكاران
  • برنامه ريزي آنكال و حضور متخصصين راديولوژي
  • نظارت بر رعايت استاندارد هاي حفاظت در برابر اشعه