معرفي واحد

 

مسئول واحد : دكتر رامین شهرآینی

كارشناس : علی اکبر شکیبان فر

تاريخچه تاسيس : پيرو درخواست پرتوكاران بيمارستانهاي سبزوار از معاونت محترم درمان و دارو جهت ايجاد واحد مستقل براي رسيدگي به مسائل و مشكلات مربوط به رشته راديولوژي و موافقت ايشان سرانجام در بهمن 1380 واحدامور راديولوژي تاسيس گرديد

حوزه نظارت : شامل بيمارستانهاي امداد شهيد دكتر بهشتي ، شهيدان مبيني ،واسعي ، قمر بني هاشم جوين ، بيمارستان ولي عصرجغتاي و 6 مركز راديولوژي و سونوگرافي خصوصي